Schoolverlof

 

Schoolverlof aanvragen

 
Regelmatig doen zich situaties voor waarin om extra schoolverlof gevraagd wordt. Dit wordt alleen in bijzondere omstandigheden verleend. Daarvoor moet schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de directeur van de school.
Hoofdregel is dat er geen extra vakantieverlof kan worden verleend. De uitzonderingen op deze regel zijn nauwkeurig omschreven. Dit mag wel:
Een van de ouders kan alleen buiten de schoolvakantieperiode met vakantie.
Daarvoor moet een werkgeversverklaring worden overlegd.
Dit vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend. Een uitzondering hierop zijn de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Dan mag er geen verlof verleend worden.
Schoolverlof is er voor het bijwonen van een huwelijk, een jubileum of een begrafenis van directe familieleden.
Verlof bij ernstige ziekte van directe familieleden.
Verlof op grond van medische of sociale indicatie.
Andere belangrijke redenen m.u.v. vakantieverlof.
Wij verzoeken u met klem zoveel mogelijk rekening te houden met het vastgestelde vakantierooster, zodat onnodig verzuim door anders geplande vakanties voorkomen kan worden.

Voor kinderen van 5 jaar kan een beroep gedaan worden op een speciale regeling. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar op het gemeentehuis.

Wij zijn verplicht bij onwettige afwezigheid de leerplichtambtenaar te informeren.