Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer zes keer per schooljaar, overleg met de directie. Dit overleg gaat dan over zaken als de besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd. De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Verder waakt de MR in school tegen discriminatie en hij bevordert gelijke behandeling bij gelijke kansen. Ten slotte informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad directie en bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen vastgelegd.

De vergaderingen zijn in principe openbaar

Leden MR

Oudergeleding:

  • Martijn Agterberg 
  • Heidi Smits 
  • Sihame Krari (namens De Wegwijzer)
  • Roel Polaert (namens De Wegwijzer)

Team:

  • Pieter Willem Vollbehr 
  • Marcelle Schotsman (GMR) (namens De Wegwijzer)
  • Margreet van Caldenberg (ondersteunend lid namens de JPT)
  • Bas Ruinard (ondersteunend lid namens de WW)