Onze school

Dr. Jac. P. Thijsseschool

 

Jac.P._Thijsse

Onze school is één van de twee openbare basisscholen in de plaats Renkum. Sinds 1965 is de school gehuisvest aan de Bram Streeflandweg. Vanaf 1 augustus 1996 vormt de school samen met De Wegwijzer in Doorwerth één openbare school. De Wegwijzer is als dependance echter een school met een eigen identiteit.

Wij willen een school zijn waar een kind zich veilig voelt, waar het zichzelf mag zijn, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien op hun eigen unieke manier. Elk kind is nieuwsgierig en wil leren. Het is onze taak het daarbij te begeleiden op weg naar zelfstandigheid. Het is de bedoeling dat het kind in de loop van de schoolperiode steeds meer verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen handelen en leren.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier samen werken en samen leren. Dit maakt dat het leerproces positief beïnvloed wordt. Wij creëren op onze school een rijke leeromgeving waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.
Verder zijn wij als school van mening dat we de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten door een nauwe betrokkenheid met ouders. Communicatie, samenwerking en afstemming zijn kernwoorden in ons contact met ouders. Om goed te kunnen samenwerken is een open communicatie van essentieel belang. Wij gaan respectvol in overleg met elkaar over de ontwikkeling van de kinderen in onze school.
Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen.
Cultuureducatie is echter ook een belangrijke pijler van ons onderwijs.

Cultuureducatie wordt ingezet om een onderzoekende houding bij kinderen te ontwikkelen. Binnen cultuureducatie worden dwarsverbanden gelegd tussen cultuur, natuur, geschiedenis/erfgoed, taal en aardrijkskunde. Cultuureducatie draagt op deze wijze bij aan het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen nodig hebben in de 21 eeuw. Onder deze vaardigheden wordt verstaan:
– communicatie
– samenwerking
– ICT vaardigheden
– creativiteit (kunstonderwijs speelt hierin een belangrijke rol)
– kritisch denken
– probleem oplossend denken
– sociale en culturele vaardigheden.
Wij baseren ons hierbij mede op het gedachtegoed van Sir Ken Robinson.

 

 

 

De leerlingen van de school komen uit alle lagen van de bevolking uit ons voedingsgebied. De meeste ouders hebben een middelbare of hogere beroepsopleiding genoten.

Situering van de school
De school ligt op de grens van Renkum en Heelsum en heeft de beschikking over een grote speelplaats, een kleuterspeelplaats en ‘de kuil’, een voetbalveldje naast de school.

2014-08-25 10.19.12Vreedzame School

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de Vreedzame School. 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onderdelen van De Vreedzame School
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar ligt het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering  (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

 

2009-05-07_016

Creatieve Ontwikkeling

Wij onderscheiden ons door de aandacht voor Creatieve Ontwikkeling. Deels als vast onderdeel van het lesprogramma, maar ook in de vorm van thema’s binnen de hele school. Concreet betekent het dat wij ook de natuur in gaan, kunstenaars en muzikanten binnen de school halen of bezoeken, de creatieve expressie van kinderen stimuleren, enzovoorts.

Sinds schooljaar 2013-2014 wordt er binnen de school gewerkt met een methode voor Totaalonderwijs. Van groep 4 t/m 8 wordt er daarmee thematisch gewerkt. Elke 7 weken een nieuw thema, waaraan alle vakken opgehangen worden. Dus als het thema Voeding is, dan staan ook de lessen van Begrijpend Lezen, Taal, Handvaardigheid, Drama, Geschiedenis, etc. in dat teken. Leren in een duidelijke context maakt dat nieuwe informatie veel beter beklijft.

 

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen – naast het leren uit de boeken of met de computer – ook leren van het spelen in de natuur. Daarom is de speelplaats ingericht op een ‘natuurlijke’ wijze, waarbij veel ruimte is voor groen spelen en beleven.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het ons streven is dat ieder kind met plezier naar school gaat en dat het zich daar veilig voelt. In een vriendelijk en veilig klimaat proberen we ervoor te zorgen dat het kind optimaal gebruik maakt van zijn mogelijkheden, zodat het zich evenwichtig kan ontwikkelen.